Eğitim Hizmetleri

1. Mesleki Yeterlilik Eğitimi

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunun 17.maddesi ve 3.bendinde belirtilen “Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.” ibaresi ile, çalışanın bazı işlerde mesleki yeterlilik belgesi alması zorunlu kılınmıştır.

13.07.2013 tarihli ve 28706 sayılı resmi gazetede yayınlanan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğtimlerine dair yönetmelik ek’inde belirtilen iş kollarında mesleki eğitim alınacak işlerden bazıları şu şekilde belirtilmiştir:

- Metalurji sanayii ile ilgili işler,

- Taş ve toprak sanayii ile ilgili işler

- Yapı işleri

- Kimya sanayii ile ilgili işler

2. İlk Yardımcı Sertifika Eğitimi

Hem İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında  yönetmeliği hemde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasasında belirtilen ” Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her on personel için bir ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri yirmi personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış ilk yardımcının bulundurulması zorunludur ibaresi yer almaktadır.

 

3. Yangınla mücadele ve Arama-Kurtarma-Tahliye Sertifika Eğitimi

İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan
çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana,
tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve
az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;
a) Arama, kurtarma ve tahliye,
b) Yangınla mücadele,
konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir.
İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.

Yönetmelikte geçen madde uyarınca işveren bu eğitimi vermekle yükümlüdür.

 

4. Risk Değerlendirme Ekibi Özel Eğitimi

Risk değerlendirmesi yönetmeliği 6.maddesi 2.bendi uyarınca; İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir.

İşyerlerinde tehlike ve riskleri belirleyebilmesi, riskleri değerlendirmesi, risk değerlendirme tablosunu hazırlayabilmesi, önceliklerin ve kontrol tedbirlerinin belirlenmesi öğretilerek, risk değerlendirmesi ve kontrolünü yapabilmesi, amaçlanmaktadır.